Mẫu 03 (Ban hành kèm theo Thông số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

nh gửi:  (1)

1. T chc/ nhân đ ngh cp phép:

1.1. Tên tổ chức/ nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng kinh doanh; đối với nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân):

...........................................................................................................................................................            

1.2. Số Giấy đăng kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, quan quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với nhân):......

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú): .........................................            

...........................................................................................................................................................

1.4. Điện thoại: …………….…… Fax: ………..……… Email: .............................................

2. Nội dung đ ngh cấp phép:

2.1. V trí công trình khai thác:  ........................................................................................... (2)

2.2. Mục đích khai thác, s dụng nước:  ............................................................................. (3)

2.3. Tầng cha nước khai thác: .............................................................................................  (4)

2.4. S giếng khai thác (hố đào/hành lang/mạch l/hang động):  ................................. (5)

2.5. Tổng lượng nước khai thác: ...................................................................  (m3/ngày đêm)

2.6. Thời gian đ ngh cấp phép: (tối đa 10 m)..................................................................

S hiệu, v trí và thông s của công trình khai thác c th như sau:

S hiu

Tọa độ(VN2000, kinh tuyến trục..., múi chiếu...)

Chiu sâu đon thu c (m)

Lưu ng (m3/ngày đêm)

Chế độ khai thác (gi/ngày đêm)

Chiu sâu mực c tĩnh (m)

Chiu sâu mực nước động lớn nht (m)

Tng chứa c khai thác

X

Y

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giấy t, tài liu np kèm theo Đơn này gm :

- Sơ đ khu vc v t công trình khai thác nước dưới đất.

- Báo cáo kết quả thăm đánh giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình quy từ 200 m3/ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình quy nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (đối với trường hợp chưa công trình khai thác nước dưới đất).

- Báo cáo hiện trạng khai thác (đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động).

- Phiếu kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ .

- Văn bản góp ý tổng hợp tiếp thu, giải trình lấy ý kiến cộng đồng (đối với trường hợp công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên không yếu tố mật quốc gia).

- Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

4. Cam kết ca tổ chc/ nhân đ ngh cp phép:

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đúng sự thật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của giấy phép thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước quy định của pháp luật liên quan.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố  ........................................................................................................................ (6)

Đề nghị ( quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho (tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

......, ngày....... tháng....... năm........
T CHC, CÁ NHÂN Đ NGH CP PHÉP
, ghi rõ h tên (đóng dấu nếu )

HƯNG DẪN VIT ĐƠN:

(1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).

(2) Ghi địa chỉ cụ thể hoặc thôn/ấp...../phường....huyện/quận....tỉnh/thành phố..... nơi bố trí công trình khai thác nước dưới đất; trường hợp công trình khai thác bố trí trong nhiều đơn vị hành chính thì ghi cụ thể số lượng giếng khai thác trên từng đơn vị hành chính.

(3) Ghi khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích: sinh hoạt, sản xuất, tưới, nuôi trồng thủy sản.....; trường hợp khai thác nước dưới đất để cấp nước cho nhiều mục đích thì ghi lưu lượng để cấp cho từng mục đích.

(4) Ghi tầng chứa nước khai thác; trường hợp khai thác nước dưới đất trong nhiều tầng chứa nước thì ghi lưu lượng khai thác trong từng tầng chứa nước.

(5) Ghi số lượng giếng khai thác hoặc số hố đào/hành lang/mạch lộ/hang động; trường hợp khai thác nước dưới đất trong nhiều tầng chứa nước thì ghi số lượng giếng trong từng tầng chứa nước.

(6) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.