Mẫu 03: MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính ph

 

 

               
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
  SỞ Y TẾ/CỤC QLMTYT
  -------

 
 

CỘNG   HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

 
 

Số: ……./…………

 
 

…… , ngày tháng năm 20……….

 

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

1. Tên đơn vị: ..................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................................

3. Số văn bản đề nghị của tổ chức:  .............................................................................................

4. Thành phần hồ sơ:

                                                                                                                                                               
 

1

 
 

Văn bản đề   nghị công bố đủ điều kiện quan trắc   môi trường lao động

 
 

 

 
 

2

 
 

Bản chính hoặc bản   sao có chứng thực Quyết định của cấp   có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm   vụ của tổ chức hoặc Giấy chứng nhận   đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp   nước ngoài phải có Quyết định thành lập   văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam   gửi kèm theo

 
 

 

 
 

3

 
 

Sơ đồ vị   trí địa lý và sơ đồ bố trí trang thiết   bị của phòng xét nghiệm

 
 

 

 
 

4

 
 

Danh sách cán bộ thực   hiện quan trắc môi trường lao động (có kèm   theo bản sao chứng thực các văn bằng, chứng   chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết   định tuyển dụng kèm theo)

 
 

 

 
 

5

 
 

Danh mục trang thiết   bị hiện có

 
 

 

 
 

6

 
 

Danh sách thông số và các   phương pháp đo, phân tích tại hiện trường

 
 

 

 
 

7

 
 

Danh sách thông số và các   phương pháp phân tích trong phòng xét nghiệm

 
 

 

 
 

8

 
 

Các tài liệu kèm theo

 
 

 

 
 

8.1

 
 

Sổ tay chất lượng

 
 

 

 
 

8.2

 
 

Phương pháp quan trắc,   phân tích tại hiện trường/hiệu chuẩn

 
 

 

 
 

8.3

 
 

Các tài liệu liên quan   khác (liệt kê)

 
 

 

 
 

 

 
 

- ………………………………………………………………………………

 
 

 

 
 

 

 
 

- ………………………………………………………………………………

 
 

 

 
 

9

 
 

Chứng thực, chứng   nhận phòng xét nghiệm đã được công nhận   (nếu có)

 
 

 

 
 

 

 
 

- ………………………………………………………………………………

 
 

 

 
 

 

 
 

- ………………………………………………………………………………

 
 

 

 

 

       
 

 

 
 

NGƯỜI   TIẾP NHẬN HỒ SƠ
 
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và   tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.