Mẫu 03- Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh mầu 
04 cm x 06 cm (có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

Họ và tên: .......................................................................... Nam, nữ:..................................

Sinh ngày …………… tháng …………………năm ............................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .........................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu1:........................................

Ngày cấp ...................................................... Nơi cấp:..........................................................

Số điện thoại liên hệ: Nhà riêng …………….. ; Di động (nếu có) ....................................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ...............................................................................................

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Số hiệu:                                                                          
Ký hiệu:                                                                          

 

Họ và tên:....................................................................................................................................

Sinh ngày ………….tháng ……………….năm …..……..Tại:...........................................

Nguyên quán: .............................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:............................................................................................

Dân tộc: ...................................................... Tôn giáo:..........................................................

Trình độ văn hóa..........................................Ngoại ngữ: ....................................................

Trình độ chuyên môn: ………………………... Loại hình đào tạo: ...................................

Chuyên ngành đào tạo:..............................................................................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: ...................................................... Tuổi………… Nghề nghiệp ................

Họ và tên mẹ: ...................................................... Tuổi: ……… Nghề nghiệp .................

Họ và tên vợ hoặc chồng: ............................................................ Tuổi: ............................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................................

Nơi làm việc:..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm

Chuyên ngành đào tạo

Tên cơ sở đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ được cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: .............................................................................................................................

Kỷ luật: .......................................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan/
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC/
CHỦ TCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG2

…….., ngày.... tháng... năm...
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

_______________

1 Ghi một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

2 Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc tại cơ sở y tế nào thì cần được xác nhận bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.