Mẫu 03a

Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

 

Tên tổ chức, cá nhân (1)
______________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________________

Số: …….(2)

..……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………… (1)

Địa chỉ trụ sở chính: …….., Điện thoại: …………… Fax:…….……

Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất:……………………………………. (4)

Địa điểm thực hiện: …………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghip/Giấy chứng nhận đầu tư số ……….do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

Đề nghị Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) thẩm định Kế hoạch………...(5)

……………… (1) xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật hóa chất, Nghị định số     113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Xin gửi kèm theo:

- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: …………. (6);

- Các tài liệu kèm theo (nếu có) …………. (7)./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 (Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

                 - (1): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

                 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

                 - (4): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở;

                 - (5): Tên Kế hoạch (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch);

                 - (6): Ghi số lượng bản Kế hoạch gửi trong hồ sơ;

                 - (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Ghi chú:

                 - (1): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

                 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

                 - (4): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở;

                 - (5): Tên Kế hoạch (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch);

                 - (6): Ghi số lượng bản Kế hoạch gửi trong hồ sơ;

                 - (7): Tên các giấy tờ kèm theo hồ sơ.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.