Mẫu 03đ

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN  (1)
________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________________

Số: …….(2)

..……(3), ngày ….. tháng …. năm ……

BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó

sự cố hóa chất

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

 

Tên tổ chức/cá nhân: ..............................................................................  (1)

Địa chỉ trụ sở chính: …………., Điện thoại: …………… Fax:…….……

Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất: ............................................................  (4)

Địa điểm thực hiện: ................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghip/Giấy chứng nhận đầu tư số ……….do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

Căn cứ Biên bản họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ……...(5) ngày …. tháng …. năm, …………… (1) đã chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

…………… (1) giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định như sau:

TT

Ý kiến của Hội đồng

Ý kiến giải trình, tiếp thu

Trang

 

1

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

…………… (1) báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất ……...(5)./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 (Ký tên và đóng dấu)

 

           

Ghi chú:

                 - (1): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

                 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

                 - (4): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở;

                 - (5): Tên Kế hoạch (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch).

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Ghi chú:

                 - (1): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

                 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký trụ sở chính;

                 - (4): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở;

                 - (5): Tên Kế hoạch (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch).

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.