Mẫu 03d

Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

__________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________________________

 

…., ngày      tháng     năm ….

 

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

………………………………………………………(1)

 

 

1. Tên Kế hoạch: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất .........................

.........................................................................................................................................................................................................  (1)

Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất:...................................................................... (2)

Địa điểm thực hiện: .............................................................................................

Chủ đầu tư/Tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành: .............................................. (3)

2. Họ tên người nhận xét: ..................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................    

Cơ quan: ............................................................................................................

3. Kết quả đánh giá (thành viên Hội đồng ký vào ô đã lựa chọn):

- Đồng ý thông qua Kế hoạch

 

- Đồng ý thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa bổ sung

 

- Không đồng ý thông qua Kế hoạch

 

4. Ý kiến nhận xét:

4.1 Các nội dung đạt yêu cầu

............................................................................................................................

4.2 Các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung

............................................................................................................................

                                                                                Người nhận xét, đánh giá

                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

                 - (1): Tên Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch);

                 - (2): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở;

- (3): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Ghi chú:

                 - (1): Tên Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (thể hiện rõ tên dự án/cơ sở, tên tổ chức/cá nhân và phù hợp với phạm vi, đối tượng của Kế hoạch);

                 - (2): Ghi đầy đủ tên của dự án, cơ sở hoạt động hóa chất theo hồ sơ dự án hoặc đăng ký thành lập cơ sở;

- (3): Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.