Mẫu 05

 Báo cáo định kỳ của Tổ chức huấn luyện/doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
Tên tổ chức/doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …………..

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM …………….. HOẠT ĐỘNG
HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 Kính gửi: .......................................................................................................................

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp: ..................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… Fax: ………………………Email: ..............................................

Địa chỉ chi nhánh/ cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ...............................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Kết quả hoạt động huấn luyện:

TT

Đối tượng huấn luyện

Số người được huấn luyện

Số người được cấp Giấy chứng nhận

Số người được cấp Thẻ an toàn

1

Nhóm 1

 

 

 

2

Nhóm 2

 

 

 

3

Nhóm 3

 

 

 

4

Nhóm 4

 

 

 

5

Nhóm 5

 

 

 

6

Nhóm 6

 

 

 

7

Tng cộng

 

 

 

4. Việc duy trì điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ người huấn luyện đáp ứng yêu cầu hoạt động huấn luyện:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. Đề xuất, kiến nghị:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.