MẪU 05/BTTTT - Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/BTTTT ngày 19/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

 

 ………, ngày … tháng … năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TIN, BÀI, PHÁT BIỂU
TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA VIỆT NAM

Kính gửi: .........................................................

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng:    

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Điện thoại:   ................................................... Fax: .......................................................................

Website:  ................................................   Email: ..........................................................................            

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:.........................................................................

Giấy phép/Quyết định thành lập số: ………………Cấp ngày: ...............................................

Cơ quan cấp giấy phép: .................................................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ................................................................................................

2. Mục đích thông tin: ..................................................................................................................

3. Nội dung tin, bài, phát biểu: ...................................................................................................

4. Ngày, giờ dự kiến đăng, phát tin, bài, phát biểu:................................................................

5. Cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng:...........................................................................

6. Tên, chức danh người phát biểu hoặc người viết:...............................................................

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.