Mẫu 05 (Ban hành kèm theo Thông số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậpTự do - Hạnh phúc
----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

nh gửi:... .........................................................................................  (1)

1. Tổ chc/ nhân đ ngh cp phép:

1.1. Tên tổ chức/ nhân (đối với tổ chức ghi đầy đủ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng kinh doanh; đối với nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chứng minh nhân dân):.........

1.2. Số Giấy đăng kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc số Quyết định thành lập, quan quyết định (đối với tổ chức)/số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với nhân):     

1.3. Địa chỉ (đối với tổ chức ghi địa chỉ trụ sở chính theo Giấy đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối với nhân ghi theo địa chỉ hộ khẩu thường trú):..................................

....................................................................................................................................................

1.4. Điện thoại: …………….…… Fax: ………..……… Email: ......................................

2. Thông tin chung v ng trình khai thác, s dụng nước:

2.1. Tên công trình..................................................................................................................

2.2. Loại hình công trình, phương thức khai thác nước ...............................................  (2)

2.3. Vị trí công trình (thôn/ấp, /phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố)................. (3)

2.4. Hiện trạng công trình ................................................................................................. (4)

3. Nội dung đ ngh cấp phép:

3.1. Nguồn nước khai thác, s dụng: .............................................................................. (5)

3.2. V trí lấy nước: ............................................................................................................  (6)

3.3. Mục đích khai thác, s dụng nước: .......................................................................... (7)

3.4. Lượng nước khai thác, s dụng:................................................................................ (8)

3.5. Chế độ khai thác, s dụng: ........................................................................................ (9)

3.6. Thời gian đ ngh cấp phép: (tối đa 15 m)...........................................................

4. Giấy t, tài liu np kèm theo Đơn này gm có:

- Đề án khai thác, sử dụng nước (đối với trường hợp chưa công trình khai thác); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành (đối với trường hợp đã công trình khai thác).

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ ).

- đồ vị trí công trình khai thác nước.

- Văn bản góp ý tổng hợp tiếp thu, giải trình lấy ý kiến cộng đồng (trường hợp dự án/công trình thuộc diện phải lấy ý kiến cộng đồng theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP).

- Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

5. Cam kết ca tổ chc/ nhân đ ngh cp phép:

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đúng sự thật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của giấy phép thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước quy định của pháp luật liên quan.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) đã gửi một (01) bộ hồ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố  ................................................................................................................. (10)

Đề nghị (tên quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho (tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép)./.

 

 

........ ngày....... tháng....... năm........
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
, ghi rõ h tên (đóng dấu nếu có)

HƯNG DẪN VIT ĐƠN:

(1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).

(2) Ghi loại hình công trình (hồ chứa/đập dâng/cống/kênh dẫn/trạm bơm nước,...), tả các hạng mục công trình, dung tích hồ chứa, công suất lắp máy/trạm bơm, cách thức lấy nước, dẫn nước, chuyển nước, trữ nước,...

(3) Trường hợp công trình đặt trên nhiều địa bàn hành chính khác nhau thì ghi đầy đủ các địa danh hành chính đó.

(4) Ghi công trình đã hay đang xây dựng, dự kiến xây dựng; thời gian đưa vào vận hành/dự kiến vận hành.

(5) Nguồn nước khai thác: Ghi tên sông/suối/kênh/rạch/hồ/ao/đầm/phá; nêu sông/suối phụ lưu, phân lưu, thuộc hệ thống sông nào; trường hợp công trình chuyển nước thì nêu cả tên nguồn nước tiếp nhận.

(6) Nêu địa danh vị trí lấy nước (thôn/ấp, /phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) tọa độ cửa lấy nước, tim tuyến đập (đối với trường hợp hồ chứa), tim nhà máy thủy điện cửa xả nước vào nguồn nước (đối với công trình thủy điện).

(7) Nêu mc đích s dụng nước; trường hợp công trình s dụng nưc đa mc tiêu thì ghi từng mục đích s dụng (cấp nước tưới, sinh hoạt, công nghiệp, phát điện,....).

(8) Ghi lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất cho từng mục đích sử dụng theo từng thời kỳ ngày/ tháng/ mùa vụ/ năm tổng lượng nước sử dụng trong năm. Trong đó:

- Lượng nước khai thác sử dụng cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tính bằng m3/s.

- Lưng nước qua nhà máy thủy đin tính bng m3/s; công suất lp máy nh bng MW.

- Lưng nước khai thác, s dụng cho các mục đích khác tính bng m3/ngày đêm.

(9) Ghi số giờ lấy nước trung bình trong ngày, số ngày lấy nước trung bình theo tháng/mùa vụ/năm.

(10) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp hồ cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.