Mẫu 06

Thẻ an toàn lao động

Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

 

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

Mặt trước

Mặt sau

(1)……………………………………….… …………………………………………….

(2) …………………………………………

… …………………………………………

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

                     
                        

Số:…………/(3) ………./TATLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên: …………………………………

Sinh ngày: ………/ ………/ ……………...

Công việc: ………………………………...

Đã hoàn thành khóa huấn luyện: …………………………………………….

.....................................................................

Từ ngày ..../..../20 .... đến ngày ./.../20 .......

 

            ……….., ngày ..../ …./………….
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

        Thẻ có giá trị đến ngày .../ …./……...

(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.