Mẫu 07 (Ban hành kèm theo Thông số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậpTự do - Hạnh phúc
---------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

nh gửi:............................................................................................... (1)

1. Tổ chc/ nhân đ ngh cp phép:

1.1. Tên t chc/ nhân (đối vi t chc ghi đầy đ tên theo Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng kinh doanh; đối vi nhân ghi đầy đủ họ tên theo Chng minh nhân n):.................

1.2. S Giấy đăng kinh doanh, nơi cấp, ngày cấp hoặc s Quyết định thành lp, quan quyết định (đối vi t chc)/s Chng minh nhân dân, nơi cp, ngày cp (đối vi nhân): 

1.3. Địa ch (đối vi tổ chc ghi địa ch tr sở chính theo Giấy đăng kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; đối vi nhân ghi theo địa ch hộ khẩu thưng trú):....................................

......................................................................................................................................................

1.4. Điện thoại: …….Fax: ……..…… Email:.........................................

2. Thông tin chung v ng trình khai thác, s dụng nước bin:

2.1. Tên công trình.....................................................................................................................

2.2. V trí khu vực ng trình (thôn/ấp, /phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố).

2.3. Hiện trạng công trìn ..................................................................................................... (2)

3. Nội dung đ ngh cấp phép:

3.1. V trí khai thác, s dụng nước biển:............................................................................ (3)

3.2. Mục đích khai thác, s dụng nước biển:.................................................................... .(4)

3.3. Phương thc khai thác, s dụng: ................................................................................. (5)

3.4. Lượng nước khai thác, s dụng ..................................................................  (6)

3.5. Chế độ khai thác, s dụng: .......................................................................................... (7)

3.6. Thời gian đ ngh cấp phép: (tối đa 15 m)...............................................................

4. Giấy t, tài liu np kèm theo Đơn này gm có:

- Đề án khai thác, sử dụng nước (đối với trường hợp chưa công trình khai thác); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành (đối với trường hợp đã công trình khai thác).

- Kết quả phân tích cht lượng nước ti v trí khai thác v trí x nước sau khi s dụng (không quá ba (03) tháng tính đến thi điểm nộp hồ sơ).

- Sơ đ vị trí công trình khai thác nước.

5. Cam kết ca tổ chc/ nhân đ ngh cp phép:

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này các giấy tờ, tài liệu gi kèm theo là đúng s thật  xin hoàn toàn chịu trách nhim trước pháp luật.

 - (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng, đy đủ các quy định của giấy phép thc hiện đy đủ các nghĩa v quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước quy định của pháp lut liên quan.

- (Tên tổ chức/ nhân đề nghị cấp phép) đã gi một (01) b hồ sơ tới S Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành ph..................................................................................................................... .(8)

Đ ngh (tên quan cấp phép) xem xét, cp giấy phép khai thác s dụng nước biển cho (tổ chc/ nhân đ ngh cấp phép)./.

 

 

........ ngày....... tháng....... năm........
T CHC, CÁ NHÂN Đ NGH CẤP PHÉP
Ký, ghi rõ h tên (đóng dấu nếu )

HƯNG DẪN VIT ĐƠN:

(1) Tên cơ quan cp phép: Ghi B Tài nguyên và Môi trưng đối vi trường hp cp phép thuộc thm quyn ca B Tài nguyên và Môi trưng/UBND cấp tỉnh đối vi trường hợp cp phép thuộc thm quyn ca UBND cp tnh (theo quy đnh tại Điu 28 của Ngh đnh s 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt s điu của Luật tài nguyên nưc).

(2) Ghi công trình đã hay đang xây dựng, dự kiến xây dựng; thời gian đưa vào vận hành/dự kiến vận hành.

(3) Ghi tên vùng biển khai thác thuộc đa phận xã/png....huyn/qun....tỉnh/thành ph...; v trí ly c, s dụng nước, x c: thôn/p... xã/png.... huyn/quận.... tỉnh/thành ph...; tọa đ ca đim ly c, khu vực sử dụng nước, x c (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục, múi chiếu).

(4) Nêu các mục đích s dụng nước bin (làm mát, nuôi trồng thủy sn, tuyển quặng,...).

(5) t các hng mục công trình, công sut trạm m, cách thức ly c, dn c, chuyn c v nơi s dụng, trữ c trên đt lin,...

(6) Lưu ng khai thác nưc lớn nht (m3/s), ng nước khai thác ln nht theo ngày (m3/ngày đêm) và theo năm (m3/năm).

(7) Ghi số gi ly c trung bình trong ngày, s ngày ly c trung bình theo tháng/mùa

(8) Phn ghi này áp dụng cho trường hợp cấp phép thuộc thm quyn ca B Tài nguyên và Môi trưng.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.