Mẫu 07: Mẫu Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

* Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quan trắc môi trường lao động

 

………. (1) ……….
TÊN CƠ SỞ HUẤN LUYỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: ……../

 

 

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN
CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNG

Chứng nhận: ông/bà ........................................................................................................................

Sinh ngày: ........................................................................................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu:

Đã hoàn thành khóa huấn luyện chuyên môn về y tế lao động cho người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh(2):

……..................................................................................................................................................

Tổng số: …………….. giờ huấn luyện (bằng chữ .......................................................................... )

Từ ngày …… tháng ……năm 20 ……, đến ngày ……tháng …… năm 20 ……


PHỤ TRÁCH KHÓA HUẤN LUYỆN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nơi cấp, ngày …… tháng …… năm 20……
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Kích thước Chứng chỉ chứng nhận: 19x27 cm - khổ ngang

(1) Ghi theo đơn vị chủ quản

(2) Ghi tên khóa học

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.