Mẫu 08 (Ban hành kèm theo Thông số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậpTự do - Hạnh phúc
-----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN

Kính gửi:  .....................................................................(1)

1. Thông tin v chủ giấy phép:

1.1. Tên ch giấy phép: ............................................................................................................

1.2. Địa chỉ:     ............................................................................................................................

1.3. Điện thoại: .………Fax:.……...........Email: ..............................................

1.4. Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển s:.......... ngày....... tháng....... năm........do (tên quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn của giấy phép.

2. do đ ngh gia hn/điu chnh giấy pp:..................................................................

3. Thời gian đề nghị gia hạn/nội dung đề nghị điều chỉnh giấy phép:

- Thời hạn đề nghị gia hạn:.…tháng/ năm (trường hợp đề nghị gia hạn).

- Nội dung đề nghị điều chỉnh: (trường hợp điều chỉnh giấy phép).

4. Giấy t, tài liu np kèm theo Đơn này gm có:

- Báo cáo hin trạng khai thác, s dụng nước biển tình hình thc hiện Giấy phép

- Kết qu phân tích cht lượng nước ti vị trí khai thác v trí x nước sau khi s dụng (không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- Bn sao giy phép đã được cấp.

- Các giy tờ, tài liu khác liên quan (nếu ).

5. Cam kết ca chủ giấy phép:

- (Chủ giấy phép) cam đoan các nội dung, thông tin trong Đơn này các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đúng sự thật xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- (Chủ giấy phép) cam kết chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước quy định của pháp luật liên quan.

- (Chủ giấy phép) đã gửi một (01) bộ hồ tới Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh/thành phố                     (2)

Đề nghị (tên quan cấp phép) xem xét, gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho (tên chủ giấy phép)./.

 

 

........, ngày...... tháng......... năm.........
CH GIY PHÉP
Ký, ghi rõ h tên (đóng dấu nếu )

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN:

(1) Tên quan cấp phép: Ghi Bộ Tài nguyên Môi trường đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường/UBND cấp tỉnh đối với trường hợp cấp phép thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước).

(2) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp gia hạn/điều chỉnh giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên Môi trường.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.