...............................................

...............................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ..................

 

--------------------

............., ngày ........... tháng ........... năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CÁN BỘ ĐIỀU TRA

GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM (1)

 

Tôi: ...................................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ;

Căn cứ Điều(2) ............., Điều 51 và Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/bà:

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

là Cán bộ điều tra thuộc .................................................................................................................

tại Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm số: ..........

ngày.................tháng..................năm.........................của: ...........................................................

Nay phân công ông/bà:

1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................

là Cán bộ điều tra thuộc .................................................................................................................

tiến hành giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm..........................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Cán bộ điều tra có Quyết định thay đổi phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc cho Cán bộ điều tra được phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo Quyết định này. Cán bộ điều tra được phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều(2) ............., Điều 145 và khoản 3 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS ...............................

- .......................................

- Hồ sơ 02 bản.

.....................................................

 

 

 

 

(1) Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

(2) Ghi rõ Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.