CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi….....…giờ….......…. ngày …........... tháng …..... năm …......…… tại ...... ............

... ..............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:                    

1...............................................................................................................................................

2. .. ..................................................................................................................................

3. ......................... .............................................................................................................

thuộc Cơ quan................................................................................................................................

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của ông/bà:

Họ tên:                                                                                                                                              

Giới tính:                                                                                                                                           

Tên gọi khác:   .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại..............................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................;

Tôn giáo:       ...................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .........................................................

Nơi cư trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Cùng với việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, ông/bà………......................…... …...........................................................………. nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi …. giờ ….. ngày …..tháng ….. năm...........

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

 

NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.