Mu 10

Kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

CNG HÒA HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp- Tự do- Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH
GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

nh gửi: ………………………………………………..(1)

1. Thông tin v chủ giấy phép:

1.1. Tên ch giấy phép: .......................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................

1.3. Điện thoại: ………. Fax: ……… Email: ................................................

1.4. Giấy phép x nưc thải vào nguồn nước số: .......... ngày....... tháng....... năm........do (tên quan cấp giấy phép) cấp; thời hạn giy phép.

2. do đ ngh gia hn/điu chnh giấy pp: ................................................

3. Thi gian đ ngh gia hn/các nội dung đ ngh điều chỉnh:

- Thời hạn đ nghị gia hạn: ……….tháng/ năm (trưng hp đ ngh gia hạn)

- Nội dung đ nghị điu chỉnh: (trường hợp đề nghị điều chỉnh giấy phép).

4. Giấy t, tài liu np kèm theo đơn này gm có:

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép.

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

5. Cam kết ca chủ giấy phép:

- (Chủ giấy phép) cam đoan c ni dung, thông tin trong Đơn y và c giy t, i liu gi m theo là đúng stht và xin hoàn toàn chu trách nhiệm trưc pháp luật.

- (Chủ giấy phép) cam kết không x nước thải chưa đt Quy chun k thuật quốc gia vào nguồn nước, ra ngoài môi trường dưới bt kỳ hình thc nào tuân thủ các nghĩa v theo Quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật tài nguyên nước.

- (Chủ giấy phép) đã gi một (01) b hồ sơ tới S Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành ph ....................................................................................................................  (2)

Đ ngh (tên cơ quan cấp phép) xem xét gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nưc thải vào nguồn nước cho (tên ch giấy phép)./.

 

 

......., ngày....... tháng....... năm......
Chủ giấy phép
Ký, ghi rõ h tên (đóng dấu nếu có)
 

HƯNG DẪN VIT ĐƠN:

(1) Tên cơ quan cp phép: B Tài nguyên và Môi trưng đối vi trường hợp cp phép thuc thm quyn ca B Tài nguyên và Môi trưng/UBND tỉnh đối vi trường hợp cp phép thuc thm quyn của UBND cấp tỉnh (theo quy đnh tại Điu 28 của Ngh đnh s 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính ph quy đnh chi tiết thi hành một s điu của Luật tài nguyên nưc).

(2) Phn ghi này áp dụng cho trường hợp gia hn/điu chỉnh giy phép thuộc thm quyn ca B Tài nguyên và Môi trưng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

HƯNG DẪN VIT ĐƠN:

(1) Tên cơ quan cp phép: B Tài nguyên và Môi trưng đối vi trường hợp cp phép thuc thm quyn ca B Tài nguyên và Môi trưng/UBND tỉnh đối vi trường hợp cp phép thuc thm quyn của UBND cấp tỉnh (theo quy đnh tại Điu 28 của Ngh đnh s 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính ph quy đnh chi tiết thi hành một s điu của Luật tài nguyên nưc).

(2) Phn ghi này áp dụng cho trường hợp gia hn/điu chỉnh giy phép thuộc thm quyn ca B Tài nguyên và Môi trưng.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.