................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

 

......., ngày ............. tháng ............. năm...........

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận (1).....................................................................

 

Kính gửi: .....................................................................................                        

 

Ngày ......... tháng ........... năm ................, Cơ quan ....................................................................................................

......................................................................................................đã tiếp nhận(1)..........................................................................................của(3):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Nội dung(1) ...............................................................................................................:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan..................................

...........................................................................................................................................................

đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên.

Nơi nhận:

- VKS .........................

- Hồ sơ 02 bản.

..............................................

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền;

(3) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm.    

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.