Mẫu số: 58 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

TIẾP NHẬN NGƯỜI BỊ BẮT THEO QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ(1)

         

Hồi .......... giờ ............   ngày............... tháng ...............   năm ................................ tại ......................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .............................................................................................................. Chức vụ: ...........................................................

thuộc cơ quan............................................................................................................................................................ là người tiếp nhận.

Ông/bà: ...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... là người giao.

Ông/bà: ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ là người chứng kiến.

Căn cứ khoản 1 Điều 112, Điều 115, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận người bị bắt theo Quyết định/Lệnh truy nã số: .............................................................................

ngày ....... tháng ........ năm.................... của ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. đối với (2):

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ........... năm ..................... tại: .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ............................................................................................................................................................................................

(3)...........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 
 
 

(1) Mẫu dùng khi người đang bị truy nã bị bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân;

(2) Trường hợp có nhiều người bị truy nã thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên;

(3) Nội dung: Ghi tóm tắt diễn biến sự việc, lời khai của người bị truy nã và những đồ vật, tài liệu thu giữ; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe của người bị bắt theo Quyết định/Lệnh truy nã(4):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc tiếp nhận người bị bắt theo Quyết định truy nã kết thúc vào hồi ................... giờ..............

ngày.........tháng.....năm..................................................................................................................................................................

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

       

NGƯỜI GIAO  

NGƯỜI TIẾP NHẬN

 

 

 

 

 

NGƯỜI BỊ TRUY NÃ

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

                                   

 

 

 

 

 

 

(4) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.