Mẫu số: 59  BH theo TT số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN NGƯỜI BỊ BẮT 

         

Hồi .......... giờ ............   ngày......... tháng .........   năm ................... tại: ........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ(1):............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Người giao: .....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Người nhận: ....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 133, Điều ................ Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao, nhận người bị bắt (2): 

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ................... tại:  .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ............................................................................................................................................................................................

Bị Cơ quan .................................................................................................................................. bắt ngày ........ tháng ....... năm ..........

Kèm theo........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tình trạng sức khoẻ của người bị bắt: ............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Biên bản này lập thành ba bản, người giao giữ một bản, người nhận giữ hai bản để đưa vào hồ sơ vụ án.

             NGƯỜI GIAO                                                                         NGƯỜI NHẬN

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Ghi rõ căn cứ để giao, nhận như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Lệnh bắt, Quyết định truy nã, Lệnh trích xuất...

(2) Trường hợp giao, nhận nhiều người bị bắt thì phải lập biên bản giao, nhận từng người.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.