Mẫu số: 61  BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..........................

 

--------------------

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam

cho (*).......................................................................................................... chăm nom

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ: ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 36/Điều 39 và Điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Giao ông/bà: ..................................................................................................................  Sinh ngày: ................................................

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................

là người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................  

cho(*) .................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

có trách nhiệm chăm nom trong thời gian ông/bà: .............................................................................................  

bị tạm giữ/tạm giam tại: .......................................................................................................................................................  

Nơi nhận:

- VKS....................................................

-  .............................................................

-  .............................................................

- Hồ sơ 02 bản.

  

  ...............................................................................................................

 

                                                                                                 

 

 

 

 

(*) Ghi rõ: Người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cư trú.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.