Mẫu số: 64  BH theo TT số 61/2017/TT-BCA  ngày 14/12/2017  

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ................................

 

------------------

........................................., ngày .......... tháng .......... năm...............

                                                                             

THÔNG BÁO

Về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam cho

người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom

         

Căn cứ Điều 36 và Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Căn cứ Quyết định/Lệnh(1) ...................................................... số: ................ ngày .......... tháng ........ năm ............ của Cơ quan ............................................................................................................................................................................................  đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác:   ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ................... tại:  .............................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo: ..............................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:                                                                                                      

Nơi trú: .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ............................................................................................................................................................................................

Ngày..............tháng................năm....................... Cơ quan..............................................................................................                 ............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

đã lập biên bản về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho(2): ................

...............................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... có trách nhiệm chăm nom.

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

thông báo cho người bị tạm giữ/tạm giam:..................................................................................................... biết.

Nơi nhận:

- Người bị tạm giữ/tạm giam;

- .........................................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

  

             ..............................................................................................................

  

 

 

 

 

(1) Quyết định tạm giữ hoặc Lệnh tạm giam;

(2) Ghi rõ người người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn.

 
 

Thông báo này đã được giao cho người bị tạm giữ, tạm giam một bản vào hồi ..... giờ ..... ngày .... tháng  .... năm .............

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.