Mẫu số: 168BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................................

 

....................................., ngày ........... tháng ........... năm................

 

BẢN KẾT LUẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

Căn cứ (1)....................................................................................................số: ................ngày..............tháng.............năm    

của.......................................................................................................................................................................................................

đối với Hội đồng định giá tài sản..................................................................................................................................

Căn cứ (2)....................................................................................................số:.............ngày..............tháng.............năm        

của.......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ yêu cầu định giá tài sản của ông/bà:

Họ tên: ............................................................................................................................................................................ ................

là: ........................................................................................................................................................................................................

trong vụ án:...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại:.......................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm(3):

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: ................................................................................. ......................Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản.

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: .............................................................................................. ....................................- Thành viên Hội đồng.

Ông/bà: ............................................................................................................................................... ............................................

Chức vụ: .............................................................................................. ....................................- Thành viên Hội đồng.

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: .............................................................................................. ....................................- Thành viên Hội đồng.

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ: .............................................................................................. ....................................- Thành viên Hội đồng.

Ông/bà: .............................................................................................................. ....................................là người tham dự.

đã nhận(4): .....................................................................................................................................................................................

vào ngày ........... tháng ............. năm..........................và đã tiến hành định giá tài sản tại:..........................                

..................................................................................... vào hồi ........... giờ ........... ngày...........tháng...........năm..............

1. Tên của tài sản cần định giá và thời điểm cần định giá:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

2. Thông tin, tài liệu có liên quan đến tài sản cần định giá (nếu có):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

3. Nguyên tắc và căn cứ định giá tài sản:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

4. Kết luận:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Kèm theo kết luận định giá (nếu có): ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Kết luận định giá tài sản kết thúc vào hồi................ giờ.................. ngày...........tháng...........năm              

Bản kết luận này đã được đọc lại cho các thành viên tham dự định giá tài sản cùng nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. Bản kết luận định giá tài sản được lập thành ba bản, một bản giao cho cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu định giá, hai bản lưu trong hồ sơ định giá tài sản.

NGƯỜI THAM DỰ ĐỊNH GIÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, đóng dấu)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- .................................................................

- .................................................................  

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

(1) Ghi rõ quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản theo quy định của Chính phủ;

(2) Ghi rõ tên văn bản yêu cầu định giá tài sản;

(3) Ghi rõ họ, tên Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng;

(4) Ghi rõ văn bản yêu cầu định giá hoặc quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản theo quy định của Chính phủ.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.