LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMEN PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/ Date issue:

BẢN TỰ KHAI CỦA ỨNG VIÊN

SELF-DECLARATION OF CANDIDATE

 

Vị trí dự tuyển /Position:..................... …………………Mã số/ Code :................................................

Mã số ứng viên / Code of Candidate:………………………………………………………………….

 

1.                  Thông tin cá nhân/ Personal information:

Họ và tên/ Full Name

 

MSNV/ Code of staff

 

Ví trí ứng tuyển/ Positon

 

Bộ phận/ Department

 

Số CMND/ ID Number

 

Ngày cấp/Date of issued

 

Ngày sinh/ Date of birth

 

Giới tính/ Sex

 

Nơi sinh/ Place of birth

 

Tôn giáo/ Religion

 

Địa chỉ thường trú/ Permanent Address

 

Địa chỉ hiện nay/ Address

 

Số điện thoại/ Tel

 

 

2.                  Trình độ học vấn/ Education:

2.1. Quá trình học tập/ Study Process.

 

Tên trường/

School Name

Chuyên ngành/ Major

Thời gian/ Time

Xếp loại/ Classification

Tiểu học/ Primary

 

 

 

 

PTCS/ Secondary

 

 

 

 

PTTH/

High

 

 

 

 

TC/

College

 

 

 

 

CĐ 1/ College

 

 

 

 

ĐH 1/ Uni 1

 

 

 

 

ĐH 2/ Uni 2

 

 

 

 

Trên ĐH/ Above Uni

 

 

 

 

 

2.2. Ngoại ngữ/ Foreign Language

Tiếng/ Language

Anh  c   

English

Nhật       c

Japan

Hoa     c

China

Khác  _____   c

Other _____

Loại bằng/ Type

 

 

 

 

Khác/ Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tin học/ Information Technology

Ms.Word    c

Ms. Access  c

Ms.Excel    c

Ms.PPoint   c

Corel    c

Photoshop   c

Khác_____ c

 

 

 

2.3. Chuyên môn khác/ Other specializations (liệt kê cả những khoá đang học/ list all courses currently under study)

STT/ No

Văn bằng/ Diploma

Chuyên ngành/

Major

Thời gian đào tạo/ Time of Tranning

Xếp loại/ Classification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                  Nghề nghiệp/ Occupation:

3.1. Mục tiêu nghề nghiệp/ Career goals:

Mục tiêu nghề nghiệp/

Career goals

 

 

 

 

 

Mức lương đề nghị (thử việc)/ Suggested salary (probationary).

 

Mức lương chính thức (sau khi thử việc)/ Official salary (after probation).

 

Mức lương mong muốn ( khi đã phát huy hết khả năng)/ Desired salary (when fully exercised).

 

Ngày có thể bắt đầu làm việc tại công ty/ Date can start working at the company.

 

     

 

3.2 Kinh nghiệm công tác/ Work experience:

Tên Công ty/ Company Name:

Thời gian làm việc/ Working hour: ........Từ ngày....tháng....năm....... đến ngày.....tháng....năm.............   

                                                         .........[Dated]..........................to...............[Dated]............................

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Tel:

Email:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh/ Business lines:

 

 

Thời gian/ Time

Chức vụ/ Position

Mô tả công việc/

Job Description

Mức lương/

Wage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do thôi việc/ Resignation reason:

 

 

Người có thể thẩm tra/ Who can verify:

Điện thoại/Tel:

           

 

Tên Công ty/ Company Name:

Thời gian làm việc/ Working hour: ........Từ ngày....tháng....năm....... đến ngày.....tháng....năm.............   

                                                         .........[Dated]..........................to...............[Dated]............................

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Tel:

Email:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh/ Business lines:

 

 

Thời gian/ Time

Chức vụ/ Position

Mô tả công việc/

Job Description

Mức lương/

Wage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do thôi việc/ Resignation reason:

 

 

Người có thể thẩm tra/ Who can verify:

Điện thoại/Tel:

           

 

Tên Công ty/ Company Name:

Thời gian làm việc/ Working hour: ........Từ ngày....tháng....năm....... đến ngày.....tháng....năm.............   

                                                         .........[Dated]..........................to...............[Dated]............................

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Tel:

Email:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh/ Business lines:

 

 

Thời gian/ Time

Chức vụ/ Position

Mô tả công việc/

Job Description

Mức lương/

Wage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do thôi việc/ Resignation reason:

 

 

Người có thể thẩm tra/ Who can verify:

Điện thoại/Tel:

           

 

3.3. Tự đánh giá năng lực và phẩm chất của bản thân / Self assessing your own abilities and qualities

Phẩm chất cá nhân / Qualities of yourself

 

 

 

 

 

Năng khiếu /

Gifted

 

 

 

 

 

Kỹ năng /

Skills

 

 

 

 

 

3.4. Các hiệp hội chuyên môn hay đoàn thể có tham gia / Professional associations or unions participated:

STT/ No

Tên các Hiệp hội, Đoàn thể/

Name Associations, Unions

Nhiệm vụ/ Mission

Thời gian tham gia/

Time to join

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên người có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp/ Name of person who can be contacted in case of emergency:........................................................................... .............................................................

Địa chỉ/Adress: ........................................................................... ..........................................................

Điện thoại/Tel: ........................................................................... ..........................................................

 

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác.

I certify that the above information is complete and accurate.

Tôi chấp nhận việc thẩm tra với những thông tin cá nhân, quá trình làm việc cần thiết cho quá trình tuyển dụng.

I accept the verification with personal information, the process of work necessary for the recruitment process.

Trong trường hợp được tuyển dụng, tôi hiểu rằng những thông tin gian lận hoặc sai lệch do tôi cung cấp hoặc trong các cuộc phỏng vấn có thể là căn cứ để chấm dứt hợp đồng tuyển dụng. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chế độ do doanh nghiệp quy định.

In the case of recruitment, I understand that fraudulent or misleading information provided by me or in interviews may be grounds for termination of the employment contract. I also understand that I will be subject to the rules and regulations set by the business.

 

 

.............,ngày.......tháng.........năm...........

[Dated]

ỨNG VIÊN

CANDIDATE

(ký tên/sign)

                                                                                   Ký tên

 

 

 

                                                                                                               

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.