[LOGO CÔNG TY]

Số: ……………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………..,ngày…..tháng…..năm 20…

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

                            Kính gửi: ..........................................................................

Họ tên: .......................................................................................................................................................................

Sinh ngày ....................................  tháng ............................... năm 20........................................................................

Quê quán: ...................................................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: .....................................................................................................................

Đơn vị đang làm việc (Phòng, Ban, Phân xưởng,…): ...............................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày .................... tháng ............... năm 20................................................

Trình tự diễn biến sự việc: .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và Nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều       

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

Người viết tường trình

(Ký tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.