LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO

TRAINING COMMITTEE

Họ tên/Full name: ......................................................................................................................

Chức vụ/Position:....................................... Bộ phận/Department:........................................

Tham dự khóa học/Attend the course:....................................................................................

Thời gian học/Time to learn:....................................................................................................

Nơi tổ chức/Place of organization: .........................................................................................

Cam kết thực hiện các điều sau/Commitment to the following:

1.      Chấp hành các nội quy của lớp học.

Observe the rules of the class.

2.      Tham gia đầy đủ các buổi học (Nếu vắng mặt phải viết Đơn xin vắng mặt, có xác nhận của Trưởng bộ phận hoặc cấp quản lý trực tiếp gửi về Phòng Nhân sự).

Full attendance (If absent, must write Absence Application, certified by Head of Department or Direct Management to Human Resources Department).

3.      Kết thúc khóa học phải photo Giấy chứng nhận (hoặc bằng cấp) và kèm theo 01 bộ giáo trình học gửi về Phòng Nhân sự chậm nhất 01 tuần kể từ khi nhận được.

At the end of the course, you will have to give either photocopy the certificate (or certificate) and attach one copy of the course syllabus to the Human Resources Department within 01 week of receiption.

4.      Kết quả cuối khóa học nếu không đạt (không gửi giấy chứng nhận/bằng cấp) phải bồi thường cho Công ty 100% chi phí của khóa học mà Công ty đã tài trợ.

At the end of the course, if you do not pass (do not send the certificate/diploma), you must compensate the Company for 100% of the cost has funded.

5.      Sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ lập Kế hoạch ứng dụng nội dung đã được đào tạo và gửi về Phòng Nhân sự để cùng Trưởng bộ phận theo dõi kết quả ứng dụng.

At the end of the training, the training plan will be applied and sent to Human Resources Department to monitor the results of the application.

6.      Chấp hành tốt các nội dung trong quy chế đào tạo của Công ty.

Executing the contents of the training regulations of the Company.

Nếu không thực hiện các điều cam kết trên, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy chế đào tạo và các nội quy, quy chế của Công ty.

If I do not comply with the above commitments, I would like to take the form of treatment according to the training regulations and the rules and regulations of the company.

 

 

TP. HCM, ngày …… tháng ……. năm 20……

[Dated]

Người viết

WRITTEN by

(ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.