LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/ Date of issue:…

 

 

BẢNG CAM KẾT THỰC TẬP

INTERN COMMITMENT

 

Kính gửi/Respectfully to:....................................................................................................................

 

Họ và tên: ................................................................. Năm sinh:.........................................................

Full name:.................................................................. Date of birth:...................................................

Giới tính:................................................................... Dân tộc:.............................................................

Gender:...................................................................... Ethnic:..............................................................       

CMND số:..............................do công an tỉnh/Tp........................cấp ngày:.................................

ID number:............................. place of issue:................................ date of issue:...........................

Thường trú tại:......................................................................................................................................

Permanent residential address:...........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Temporary residential address:..........................................................................................................

Sinh viên khoa:.................................................Trường:.................................................................

Faculty:................................................................. University:............................................................

Thời gian thực tập tại công ty.............................................................................................................

Term of internship ..............................................................................................................................

Tôi xin cam kết tuân thủ mọi quy định của công ty, tuân theo đúng theo chương trình thực tập đã được duyệt và bảo vệ bí mật của công ty mà tôi được tiếp cận.

I commit to comply with all regulations of the company, follow the approved internship program and protect the secrets of the company that I have access to.

Nếu tôi thực hiện sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng như các quy định của công ty và quy định của pháp luật.

In case of failure to comply with the rules of the Company, I will take full responsibility to the Company and the Laws.

 

                                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                            THE APPLICANT

                                                                                                                  (ký, họ và tên)

                                                                                                                  (sign, full name)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.