LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bảnVersion:…

Ngày ban hành/Date of issue:…

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THỰC TẬP

 INTERNSHIP TOPIC’ S RESULT EVALUATION FORM

 

Họ và tên sinh viên:........................................................... Mã số NV:..............................................

Full name:........................................................................... Employee code:.....................................

Bộ phận thực tập:.................................................................................................................................

Internship department:.........................................................................................................................

Nội dung đề tài/Topic:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

1. Khả năng ứng dụng/ Ability to applied:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Nhược điểm/ Weakness:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Ý kiến đánh giá chung/ General comments:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

4. Ý kiến của phòng nhân sự/ Opinion of Resource Department:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Ý kiến của phòng ban khác/ Opinion of other department:

................................................................................................................................................................             

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN

THE HEAD OF HUMAN DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

 

PHÒNG NHÂN SỰ

RESOURCE DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                   

           

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.