TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

LOGO

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

REGULATION OF APPRENTICE ADMINISTRATOR

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Ver:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ

A VOTES OF APPRENTICE EVALUATION

 

Họ và tên nhân viên/ Name Employee:............. Mã số nhân viên/ Code:.........................................

Nơi ở hiện nay/ Current Address: .....................................................................................................

Số điện thoại di động/ Telephone: ................... Điện thoại/ Home phone:.......................................

Trình độ chuyên môn/ Qualification: ...............................................................................................

Đơn vị công tác/ Unit: ...................................... Chức danh/ Position: .............................................

Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….:  từ ngày  ...... / ...... / 200 …               đến  ...... / ...... / 200 …

Probationary period at …………………… .: from ...... / ...... / 200 ... to ...... / ...... / 200 ...

I/ Nhân viên tự đánh giá/ Self-assessment staff:

1.                  Kết quả công việc/ Work results:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.                  Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty/ Opinions, suggestions and commitments to the Company:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Nhân viên ký tên/ Signature: .........................................................................................................

II/ Phần đánh giá của quản lý/ The assessment of management

1.  Kết quả công việc/ Work Result:

Stt/ No

Nội dung công việc/

Work Content

Hệ số/

Weight

Kết quả/

Result

Tổng điểm/

Point

Diễn giải/

Explain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/ Total:                                Mức đánh giá/ Rating level:

 

2.  Phẩm chất cá nhân/ Personal quality:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.      Tri thức, kỹ năng/ Knowledge, Skills:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4.      Thái độ/ Attitude:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5.      Khả năng phối hợp/ Coordination ability:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6.      Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật/ Spiritual responsibility, discipline:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

IV/ Ý kiến của giám đốc chuyên môn/ Opinion of professional director:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

II/ Đánh giá của phòng nhân sự/ Evalution of Human Resource Department:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Người lập

Form Maker

Giám đốc chuyên môn

Professional Director

 

(Phụ trách/ In charge)

 

Giám đốc phát triển nhân lực

Human resource development director

(Trình duyệt/ Browser)

 

                                                                       

                                                  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.