LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY'S NAME

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION REVIEW

Họ và tên nhân viên:................................................... Mã số nhân viên:..........................................

Full name of employee:.............................................. Employee number:........................................

Nơi ở hiện nay:..................................................................................................................................

Address:.............................................................................................................................................

Số điện thoại di động:................................................. Điện thoại nhà riêng:....................................

Phone number:............................................................ Home phone number:...................................

Trình độ chuyên môn:.......................................................................................................................

Qualification:.....................................................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................... Chức danh:....................................................

Department:........................................................... Position:........................................................

Thời gian thử việc:  từ ngày  ...... / ...... / 200 …      đến  ...... / ...... / 200 …

Period of probation:  from     ...... / ...... / 200 …         to    ...... / ...... / 200 …

Thời gian tập sự:  từ ngày  ...... / ...... / 200 …         đến  ...... / ...... / 200 …

Period of internship:  from  ...... / ...... / 200 …            to  ...... / ...... / 200 …

 

I/ Nhân viên tự đánh giá/ Employee Self – rating:

1.      Kết quả công việc/ Results of work:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.      Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty/ Opinions, suggestions and commitments with the Company:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nhân viên ký tên/ Employee sign:..................................................................................................

 

II/ Phần đánh giá của quản lý/ Opinion of the direct manager:

1.  Kết quả công việc/ Results of work:

STT/

NO

Nội dung công việc/

Work content

Trọng số/

Weight

Kết quả/

Results

Tổng điểm/

Total score

Diễn giải/

Explain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/Total:............................................... Mức đánh giá/Rating level:....................................

 

2.  Phẩm chất cá nhân/ Personality:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

3.      Tri thức, kỹ năng/ Knowledge, Skills

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4.      Thái độ/ Attitudes:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5.      Khả năng phối hợp/ Ability to coordinate:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6.      Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật/ Responsibility and discipline:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

III/ Đánh giá của phòng nhân sự/ Evaluation of Human Resources Department:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

IV/ Ý kiến của giám đốc/ Opinion of the Director:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Trưởng phòng

Manager       
(Phụ trách)

(To be in charge of)

Giám đốc NHÂN SỰ

Director of Human Resource

Giám đốc

Director

(Phê duyệt)

(Approved)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.