LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bảnVersion:…

Ngày ban hành/Date of issue:…

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

INTERNSHIP RESULT EVALUATION FORM

Tháng …/20…

[Month], [Years]

 

Họ và tên sinh viên:........................................................... Mã số NV:..............................................

Full name:........................................................................... Employee code:.....................................

Bộ phận thực tập:.................................................................................................................................

Internship Department:........................................................................................................................

1.  Kết quả công việc/Result of work:

Stt/No

Nội dung công việc

Content of work

Điểm số

Mark

Kết quả

Result

Tổng điểm

Total score

Diễn giải

Explain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/Total:                              Mức đánh giá/ Rating:

 

2.  Tri thức, kỹ năng/Knowledge, Skill:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật/ Responsibility, discipline:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................       

................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                         NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

                                                                                                     ESTIMATOR

                                                                                              (ký, họ và tên)

                                                                                                    (sign, full name)

                                                                                                           

                                                                         

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.