LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH THỰC TẬP

INTERNSHIP PROCESS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bảnVersion:…

Ngày ban hành/Date of issue:…

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

INTERNSHIP EVALUATION FORM

 

 

Họ và tên sinh viên:........................................................ Mã số NV:.................................................

Full name:........................................................................ Employee code:........................................

Bộ phận thực tập:.................................................................................................................................

Internship Department:........................................................................................................................

Nội dung công việc/Scope of work:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................             

1. Phẩm chất cá nhân/ Personality:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................              ................................................................................................................................................................

2. Tri thức, kỹ năng/Knowledge, Skill:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                             

3. Khả năng hoà nhập, tính phối hợp/Interoperability:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm/ Discipline, responsibility:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Thái độ/Attitude:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................             

6. Đề xuất của bộ phận/Suggestions of department:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................             

7. Đề xuất của phòng nhân sự/ Suggestions of resource department:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................             

8. Ý kiến của giám đốc/Opinion of Director:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN

THE HEAD OF HUMAN DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(ký, họ và tên, chức vụ)

(sign, full name, position)

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(ký, họ và tên)

(sign, full name)

 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                

     

 

              

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.