LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHẨM

STATIONARY MANAGEMENT REGULATION

Mã tài liệu/ Code:...

Phiên bản/ Version:...

Ngày ban hành/ Date of issues:..

 

………………, ngày … tháng … năm ……

[Dated]

 

BẢNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨM

NORM TABLE OF USE OF STATIONARY

 

STT/ NO

Tên loại /

Type

Đơn vị/ Unit

Số lượng/ Quantity

Thời gian sử dụng/ Time of use

Ghi chú/ Notes

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN

NORM OF USE OF EACH OF THE DEPARTMENT

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

ĐỊNH MỨC CHUNG DO PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ

GENERRAL NORM BY ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng/ Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đề nghị

PROPONENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Giám đốc

Director

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

Trưởng phòng hành chính

the head of ADMINISTRATION department

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.