LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

RECRUITMENT PROCESS

Mã tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Dated issue:

BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

EVALUATION TABLE OF THE INTERVIEW

Ngày:………………………………….Vị trí phỏng vấn:.........................................................

Dates: …………………………………Position:........................................................................

Họ tên:…………………………………Năm sinh:………………Quê quán:........................

Full name:…………………………….. Year of birth:……...……Home town:....................

 

Các yếu tố cần đánh giá/

Factors to evaluate

Những nét đặc trưng thể hiện khả năng ứng viên/

Characteristics of candidates ability

Tầm quan trọng tính bằng điểm/

Significance in points (1-5)

Điểm của ứng viên/

Score of member

 (1-5)

Mức độ đáp ứng/

Response level

1

2

3

4

5=3*4

1.      Kiến thức đào tạo/ Tranning knowledge:

-         Văn hoá/ Level:

 

-         Chuyên môn/ Major:

 

-         Ngoại ngữ/ Foreign Language:

 

-         Vi tính/ Computer Skill:

 

 

 

 

 

2.      Kỹ năng/ Skill:

-         Thâm niên/ Seniority:

 

-         Thành tích/ Achievement:

 

-         Kỹ năng giao tiếp/ Communication Skills

 

-         Kỹ năng phân tích, ra quyết định/ Analytical and Decision making skills

 

 

 

 

 

3.      Phẩm chất cá nhân/ Personal Qualities:

 

-         Khẳ năng lôi kéo, thuyết phục/ Ability to pull, persuade:

 

-         Phong cách (hành vi, cử chỉ, nói năng)/ Style (behavior, gesture, speech):

 

-         Linh hoạt, tháo vát/ Flexible, resourceful:

 

-         Điềm đạm chính chắn/ Be calm and sure:

 

-         Có tham vọng, cầu tiến/ Ambitious, forward-looking:

 

-         Có tinh thần trách nhiệm/ Reponsible:

 

-         Tự tin, quả quyết/ Confidence, assertiveness:

 

-         Ngoại hình, trang phục/ Appearance, costume:

 

-         Đặc điểm cá nhân khác/ Other personal characteristics required for the jobcần thiết cho công viêc

 

 

 

 

 

4.      Kinh nghiệm/ Experience

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Hình thức và tố chất/ Forms and qualities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người phỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Người phỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Người phỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Người phỏng vấn/ Interviewer:……………………………Ký tên/ Sign:…………………

Ý kiến của trưởng bộ phận/ Opinion of head of department:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của phòng nhân sự/
Opinion of Human Resource department:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Giám đốc/
Opinion of Director

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Thời gian bắt đầu nhận việc/ Starting time

:

Thời gian thử việc/ Probationary period

:

Mức lương thử việc/ Probationary salary 

:

Mức lương thoả thuận sau thử việc/ The salary after the probation

:

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(ký, ghi rõ họ và tên)

(sign, full name)

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(ký, ghi rõ họ và tên)

(sign, full name)

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

(ký, ghi rõ họ và tên)

(sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.