LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH THỬ VIỆC

PROBATION PROCESS

Mã tài liệu/Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issued:

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

TABLE OF ASSESSMENT CRITERIA OF WORK

Chức danh/Position:................................

Bộ phận/Departerment:...........................

 

1. Bảng tiêu chuẩn đánh giá/ Table of assessment criteria of work:

STT/

NO

Tiêu chuẩn đánh giá/

Evaluation criteria

Hệ số/

 

Coefficient

Tổng điểm/

Total Score

1-5

Tổng cộng/ Total

Diễn giải/

 

Explain

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Tổng cộng/ Total

C =

 

B =

 

Điểm cộng/ Plus points: D;

Mức điểm/ Points: A = ( B + D ) / C;

2. Mức đánh giá/ Rating level:

STT/ No

Mức điểm/

Points

Kết luận/

Evaluation

Mức thưởng năng suất/ Productivity bonus

1

A > 4.5

Xuất sắc/ Excellent

140 %

2

4.5  >= A > 4

Giỏi/ Great

120 %

3

4  >= A > 3.25

Khá/ Rather

100 %

4

3.25 >= A > 2.5

Trung bình/ Medium

80 %

5

A < 2.5

Yếu/ Weak

60 %

 

1.      Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ......./....../20....

This table of criteria applies from [Date]

2.      Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện.

Criteria should be explained and forwarded to the staff for confirmation before implementation.

 

Quản lý trực tiếp

Direct Manager

 

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

 

 

 

Quản lý

Manager

 

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

 

 

 

 

Phòng Nhân Sự

Human Resource Department

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

Giám đốc

Director

 

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này!

I have read and fully understand this evaluation!

Ngày……tháng……năm 20….

[Dated]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.