LOGO

TÊN CÔNG TY

NAME COMPANY

QUI TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

STAFF EVALUATION PROCESS

Mã tài liệu/Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

SUMMARY OF EVALUATION CRITERIA

Tháng/ Month .../20...

Chức danh/ Positon:...............................Bộ phận/ Department:..................................

STT/NO

Chỉ tiêu đánh giá/

Evaluation criteria

Đơn vị/

Unit

Mức/

Level

Thực tế/ Reality

%

 

 

Điểm/

Score

Diễn giải/

Explain

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Mức đánh giá/ Rating level:

STT/ NO

MỨC ĐIỂM/

POINT LEVEL

ĐIỂM/ POINT

1

A < 60 %

1

2

70 %   > A >=   60 %

2

3

80 %   > A >=   70 %

3

4

90 %   > A >=   80 %

4

5

100 % > A >=   90 %

5

 

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

DIRECT MANAGER

 

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

 

 

 

PHÒNG NHÂN SỰ

 

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

GIÁM ĐỐC

 

DIRECTOR

 

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.