LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

STAFF EVALUATION PROCESS

Mã tài liệu/ Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

TABLE OF ASSESSMENTS OF WORK

 

Tháng/ Month……/20…        Chức danh/ Position:……………..       Bộ phận/ Department:……………..

 

STT/

NO

Họ tên/

Full Name

Mã số/ Code

Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/Điểm đánh giá (1-5)

Weights / Evaluation criteria / Review Score

Điểm cộng/

Plus Point

Điểm TB/

Average Point

Xếp hạng/

Ranking

2.5

2

1.5

2

1

0.5

0.5

Chỉ tiêu/ Target 1

Chỉ tiêu/

Target 2

Chỉ tiêu/

Target 3

Thái độ/ Attitude

Sự phối hợp/ Combination

Nội quy/ Rules

Khác/

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm trung bình = (điểm đánh giá * trọng số + …..+ điểm cộng ) / 10 (số lượng tiêu chí tuỳ thuộc vào từng chức danh, số liệu trọng số mang tính minh hoạ)

Average score = (score * weight + ... .. + plus score) / 10 (the number of criteria depends on each title, weighting data is illustrative)

 

Ngày…..tháng…..năm 2008

[Dated]

 

 

 

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

(Ký, ghi họ tên)

(Sign, full name)

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGER

(Ký, ghi họ tên)

(Sign, full name)

QUẢN LÝ

MANAGER

(Ký, ghi họ tên)

(Sign, full name)

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký, ghi họ tên)

(Sign, full name)

           

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.