LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

STAFF EVALUATION PROCESS

Mã tài liệu/ Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY

MINUS POINT SUMMARY

 

Tháng/Month……/20….      Chức danh/ Position:……………..    Bộ phận/ Department: ……………..

STT

/NO

Họ tên/ Full name

Mã số/ Code

Tiêu chí/

Criteria…………

Tiêu chí/

Criteria…………

Tiêu chí/

Criteria…………

Tổng điểm trừ/ Total Minus Point

Điểm đánh giá/

Point evaluation

Tổng điểm trừ/ Total Minus Point

Điểm đánh giá/

Point evaluation

Tổng điểm trừ/ Total Minus Point

Điểm đánh giá/

Point evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ….. tháng ….. năm 2008

[Dated]

 

 

 

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

 

(Ký, ghi họ tên)

(Sign. Full name)

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANGER

 (Ký, ghi họ tên)

(Sign. Full name)

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

DIRECT MANAGEMENT

 

(Ký, ghi họ tên)

(Sign. Full name)

QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

MANAGEMENT OF LEVEL OFFICE

(Ký, ghi họ tên)

(Sign. Full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.