LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:...

Phiên bản/Version:...

Ngày ban hành/Date of issue:..

 

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU ĐÀO TẠO

TABLE OF TOTAL exigency FOR TRAINING

Năm/Year:              

Kính gửi/Respectfully: Ban Giám đốc công ty/The Board of Director of the Company.

 

Stt

Họ tên

Đơn vị

Nội dung đào tạo

Thời gian đào tạo

Kinh phí đào tạo

Ghi chú

No

Full name

DEPARTMENT

Content of training

Time to training

Price of training

Notes

1.       

 

 

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

 

 

4.       

 

 

 

 

 

 

 

Giám Đốc

DIRECTOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

TRƯỞNG PHÒNG nhân sự

THE HEAD OF HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.