LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

STAFF EVALUATION PROCESS

Mã tài liệu/ Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

BẢNG TỔNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY, QUY CHẾ

SYNTHESIS TABLE VIOLATE RULES AND REGULATIONS

(dành cho Phòng Nhân Sự/ for Human Resources Departerment)

 

STT/

 

NO

Nội dung vi phạm/

 

Content violates

Người liên quan/

Related Person

Bộ phận/

 

Agency

Hình thức xử lý/

 Form of sanction

Điểm trừ/

Minus point

Tiêu chí đánh giá/

 Evaluation Criteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…..tháng….năm 20…

[Dated]

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

 

PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

(ký, ghi họ và tên)

(sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.