[Logo Công ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                  

 ……ngày ……tháng ……năm…….

 

BÁO CÁO

V/v: ……………………………………… (1)

Kính gửi: ……………………………………….. (2)

 

...................................................................................................................................................(3)

I/  

1. ...............................................................................................................................................(4)

2. ..................................................................................................................................................       

II/                                                                                                                                                    

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................(5)

 

 

Nơi nhận: (6)

-   Như Kính gửi;

-   ……………..;

-   Lưu…;

 

 

<CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ> (7)

 

 

Họ và Tên

 

Hướng dẫn điền thông tin:

(1) Ghi tên gọi và trích yếu của Báo cáo; chữ in thường đậm (không để trong ngoặc đơn hoặc ngoặc kép);

(2) Điền nơi gửi.

(3) Ghi lý do, căn cứ cụ thể của việc lập Báo cáo.

(4) Chia thành các mục (1,2,3,…) hoặc các phần (I, II, III,…) trong đó có các mục nhỏ nếu có nhiều vấn đề.

(5) Ghi trân trọng báo cáo hoặc câu tương tự để báo cáo (nếu báo cáo có ghi dòng Kính gửi)

(6) Ghi cụ thể nơi nhận.

(7) Ghi chức vụ người ký.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.