MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

* Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quan trắc môi trường lao động

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

……………, ngày …… tháng ……năm 20……

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20...

Kính gửi: ……………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: .....................................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................................................

3. Điện thoại: ………………………….Fax: ………………… E-mail:..............................................

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ...Cơ quan cấp: .........................

cấp ngày ...............................................................................................................................................

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: .....................………………………………………..Giới tính: ..............................................

Chức vụ: ..............................................................................................................................................

Quốc tịch …………………………………….Sinh ngày: ..................................................................

Số CMND/hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………… Cấp ngày …………….tại ........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………E-mail: .......................................................................

5. Giấy chứng nhận đã được cấp số: …………………………………………………….. Ngày cấp: …………………………… Ngày hết hiệu lực: ………………...........................................................

 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20...

1. Tình hình thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: ……………………………

2. Số lượng thiết bị thực hiện kiểm định:

 

 

 

 

STT

Địa phương

Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu

Thiết bị nâng

Thiết bị áp lực

Công trình vui chơi công cộng

Thiết bị không đạt yêu cầu về an toàn

 

 

Lần đầu

Định k

Lần đầu

Định kỳ

Lần đầu

Định kỳ

Lần đầu

Đnh kỳ

 

I

NĂM 20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

NĂM 20...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Những thay đổi về năng lực kiểm định của tổ chức:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

4. Việc thực hiện đề nghị, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5. Các hình thức xử lý kỷ luật, khen thưởng (nếu có):

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

III. KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC.....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.