LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÀO TẠO HÀNG THÁNG

GENERAL REPORT ON TRAINING MONTHLY

1.  Các khoá đào tạo đã thực hiện/Training courses have been implemented:

STT

Thời gian

Khoá

đào tạo

Người

tham gia

Kết quả

Ghi chú

NO

TIME

TRAINING COURSES

PARTICIPANTS

RESULT

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Các khoá đào tạo chưa thực hiện được/Training courses have not been completed yet:

STT

Thời gian

Khoá

đào tạo

Người

tham gia

Kết quả

Ghi chú

NO

TIME

TRAINING COURSES

PARTICIPANTS

RESULT

NOTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người báo cáo

REPORTER

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Ngày … tháng … năm ……

[Dated]

Trưởng phòng nhân sự

HEAD OF HUMAN RESOUCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.