LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

EXTERNAL TRAINING PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ỨNG DỤNG ĐÀO TẠO

REPORT THE RESULT OF APPLICATION TRAINING

Họ tên/Full name: ......................................................................................................................

Chức vụ/Position:....................................... Bộ phận/Department:........................................

Tham dự khóa học/Attend the course:....................................................................................

Thời gian học/Time to learn:....................................................................................................

Nơi tổ chức/Place of organization: .........................................................................................

Kết quả đào tạo/Training of result:..........................................................................................

Ngày đăng ký chỉ tiêu/Date of registration:

STT

Nội dung đăng ký

Chỉ tiêu đạt được

Thời gian

Kết quả

% hoàn thành

NO

REGISTER CONTENT

TARGET ACHIEVED

TIME

RESULT

% ACCOMPLISMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của người báo cáo/Opinion of the reporter:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của quản lý trực tiếp/Opinion of direct management:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Ngày … tháng … năm ……

[Dated]

Người đề nghị

PROPONENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý

MANAGEMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

TRƯỞNG Phòng Nhân sự

HEAD OF HUMAN RESOUCES DEPARTMENT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.