LOGO

TÊN CÔNG TY

COMAPNY NAME

QUY ĐỊNH TIẾP KHÁCH

RECEPTION REGULATIONS

Mã tài liệu/ Code:...

Phiên bản/ Version:...

Ngày ban hành/ Date of issues:..

 

…………, ngày……tháng……năm……

[Dated]

 

BÁO CÁO TIẾP KHÁCH

RECEPTION REPORT

Kính gửi/ Dear:....................................................................

 

I.       Thông tin của Đơn vị tiếp khách/ Information of reception unit:

1.      Đơn vị/ Agency:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2.      Họ tên cán bộ tham gia tiếp khách/ Name of reception officer:

Tt

No

Họ tên

Full name

Chức vụ

Position

Nhiệm vụ

Duties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Thời gian tiếp khách/ Time of reception:

Vào lúc/ At:.............................................................................................................................

Kết thúc/ Finish:......................................................................................................................

 

4.      Đã được Ban Giám đốc phê duyệt đồng ý/ Approved by the Board of Management:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

II.    Thông tin về Đoàn khách/ Information of Guests:

Danh sách Đoàn khách/ List of Guests:

Tt

No

Họ tên

Full name

Chức vụ

Position

Địa chỉ

Address

Nơi lưu trú

Place to live

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung báo cáo/ Content report:

1.      Mục tiêu của chuyến viếng thăm, làm việc/ Objectives of the visit, work:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2.      Chương trình làm việc chi tiết/ Detailed work program:

Tt

No

Thời gian

Time

Nội dung công việc

Contentd of work

Địa điểm

Place

Ghi chú

Notes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Kết quả làm việc/ Result of work:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

           

4.      Những mục tiêu có thể xúc tiến hợp tác trước mắt và lâu dài/ Objectives can promote immediate and long-term cooperation:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

IV.Kiến nghị khác/ Other recommendations:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO

ANNUNCIATOR

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Giám đốc

DIrector

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.