LOGO

 

Số: …/2018/CV-CVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm/cuối năm 20….)

Kính gửi:

 

-       Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

-       Sở Giao dịch Chứng khoán

 

-       Tên công ty niêm yết:-----------------------------------------------------------------------------

-       Địa chỉ trụ sở chính:------------------------------------------------------------------------------

-       Điện thoại : ------------------- Fax: ------------------------------ Email:  --------------------

-       Vốn điều lệ:----------------------------------------------------------------------------------------

-       Mã Chứng khoán:---------------------------------------------------------------------------------

I.                  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông( bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

II.               Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

1.                 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT

Ngày không còn là thành viên HĐQT

Số buổi họp HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự họp

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2.              Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

-       Hoạt động điều hành, xúc tiến kinh doanh của Ban Giám đốc

-       Lập báo cáo tài chính Quý và báo cáo tài chính soát xét…

-       Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

-       Thực hiện các công tác khác

3.            Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4.             Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT

Số Nghị Quyết/

Quyết định

Ngày

Nội dung

….

 

 

 

 

 

 

 

 

III.         Ban kiểm soát

1.              Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT

Thành viên BKS

Chức vụ

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS

Ngày không còn là thành viên BKS

Số buổi họp BKS tham dự

Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không tham dự họp

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2.              Hoạt động khác của BKS( nếu có): Không có

 IV.         Đào tào về quản trị công ty

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc( Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

 V.         Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan cửa người nội bộ:

 VI.         Các vấn đề khác cần lưu ý: không có

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐQT

(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.