Mẫu BB1

(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../GCN-

…., ngày … tháng … năm .....

     

 

GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT

…………………………………………………………………chứng nhận:

Ông (bà): .........................................................................................................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………. Nam/Nữ: ............................................................................

Nguyên quán: ..................................................................................................................................

Trú quán: .........................................................................................................................................

Nhập ngũ ngày ... tháng ... năm ...

Cấp bậc, chức vụ hiện nay: ...........................................................................................................

Cơ quan, đơn vị đang công tác: ....................................................................................................

Bị bệnh ngày ... tháng ... năm ……

Trường hợp bị bệnh: ......................................................................................................................

Đã điều trị tại: ………………………………………………………………… từ ngày ... tháng ... năm ...

Ra viện lần cuối ngày ... tháng ... năm ...

Tình trạng bệnh tật:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang quản lý tại cơ quan, đơn vị, ông (bà): ……………………………. có thời gian phục vụ trong quân đội, công an là ………… năm …….. tháng, trong đó có …….. năm…. tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./.

 

 

Nơi nhận:
- ….;
- Lưu .

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.