Mẫu BB2

(Kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

 

Số: …….../BBGĐ-

…., ngày … tháng … năm .....

 

         

 

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT

Hội đồng giám định Y khoa ..........................................................................................................

Họp ngày ...tháng....năm... tại ……………………………………………. để giám định thương tật đối với ông (bà): ………………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm …………… Nam/Nữ: …………………….

Nguyên quán: ..................................................................................................................................

Trú quán: .........................................................................................................................................

Cấp bậc: ………………………………….. Chức vụ ...............................................................

Đơn vị đang công tác: ....................................................................................................................

Ngày nhập ngũ: ..............................................................................................................................

Theo giấy chứng nhận bệnh tật số: ngày ... tháng ... năm ... của ……….

Theo giấy giới thiệu số ngày ... tháng ... năm ... của      

Tình trạng bệnh tật:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

KẾT QUẢ KHÁM

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

KẾT LUẬN:

Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư số ………………………………… ngày ... tháng ... năm ... của ……………

Ông (bà) ………………………………………………..……. bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là: ……………………..%. (Bằng chữ: ……………………………………………………..)./.

 

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.