Mẫu BB3

………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../QĐ-

…., ngày … tháng … năm .....

Số hồ sơ: ……./……..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số ……/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

Căn cứ Biên bản giám định y khoa số ………..ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng giám định y khoa ………………………………………….;

Xét đề nghị của ………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận bệnh binh số …………………… đối với ông (bà): ……………..

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………… Nam/Nữ: …………

Nguyên quán: ....................................................................................................................................

Trú quán: ...........................................................................................................................................

Chức vụ: ……………………………………………. Cấp bậc: ......................................................  

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................................

Nhập ngũ ngày …. tháng …. năm …….

Thời gian phục vụ trong quân đội/công an là …. năm …. tháng.

Trong đó có ….. năm ….. tháng ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ………………………….%

Điều 2. Ông (bà): ………………………………………………….. được hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Trợ cấp hàng tháng: ………………………………………………….. đồng

Phụ cấp hoặc phụ cấp đặc biệt hàng tháng/phụ cấp khu vực/trợ cấp người phục vụ (nếu có): …… ………………………………… đồng.

Cộng: = ……………………………………………………đồng.

(Bằng chữ: ………………………………………………………………..).

Trợ cấp, phụ cấp được truy lĩnh (nếu có) ……………………(1)…………. đồng

(Bằng chữ: ……………………………………………………………….)

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng …………(2)……………………. và ông (bà): ………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ….;
- Lưu .

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú: (1) Ghi rõ các loại trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được truy lĩnh, thời gian, mức trợ cấp theo quy định tại từng thời điểm, tổng số tiền

(2) Ghi rõ chức vụ phù hợp

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.