Mẫu BB4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…., ngày … tháng … năm .....

BIÊN BẢN

Đề nghị xác nhận bệnh binh

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã, phường: ………………………………..

Bao gồm (ghi rõ họ tên và chức danh):

1 ........................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................

Đã họp để xem xét đề nghị hưởng chế độ bệnh binh do bệnh cũ tái phát của ông (bà): ……………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……… Nam/Nữ: ………………….

Nguyên quán: ....................................................................................................................................

Trú quán: ...........................................................................................................................................

Nguyên là quân nhân hoặc công an: .................................................................................................

Tình trạng bệnh tật hiện nay: ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Lý do mắc bệnh: ...............................................................................................................................

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận và giải quyết chế độ bệnh binh đối với ông (bà):          

 

ĐẠI DIỆN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 ĐẠI DIỆN ĐẢNG ỦY
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

ĐẠI DIỆN UBND CẤP XÃ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.