TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

 

BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ VIỆC TẠI NHÀ / CĂN HỘ CHO THUÊ

MINUTES OF RECOGNITION OF ISSUE AT LEASE HOUSE/APARTMENT

tài liệu/ Code:

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issues:

 

BIÊN BẢN BÀN GHI NHẬN SỰ VIỆC TẠI NHÀ/ CĂN HỘ CHO THUÊ

MINUTES OF ISSUE RECOGNITION AT LEASE HOUSE/APARTMENT

Hôm nay, vào lúc ……………, ngày ………………………………, tại ………………………

Today at …………….., dated  …………………………………….., at ……………………….

Chúng tôi gồm / We include:

1.      Ngừơi lập biên bản / reporter: ..................................................................................................

Số CMND/Passport/ ID / Passport number:  .........................................................................

Ngày cấp / Date of Issue: ........................................................................................................

2.      Ngừơi liên quan/ Related people:..............................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3.       Người làm chứng/ Witnesses: .................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản ghi nhận lại sự việc với những nội dung cụ thể như sau:

Make this minutes of issue recognition with the following details:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành ……… bản.

This minute is made in ……… copies.

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

MINUTE MAKER

 

 

 

 

 

NGƯỜI LIÊN QUAN

RELATED PEOPLE

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

WITNESSES

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.